Søke plass

 Barnehagenes eier fastsetter barnehagens opptakskrets.

Barnehagen følger Bergen kommunes samordnede opptak

Barnehagenes opptakskrets er som følger i prioritert rekkefølge:

 -Bedriftens egne ansatte.Søsken til barn som har plass i barnehagen på opptaksdato eller oppstartsdato.

 -Dersom det inngåes avtale med andre bedrifter føres disse inn i vedtektene fortløpende.

 -Barn som på opptakstidspunktet har plass i en annen av Bergen Racketsenter sine barnehager

 -Når barn fra egen opptakskrets har fått plass, vil hele Bergen kommune være å betrakte som opptakskrets.

Søkere med lovpålagt opptakskriterier jfr. Lov om barnehager §13, dvs. barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-4 og 4-12, skal tilbys plass før andre søkere såfremt de hører inn under det som er definert som barnehagens opptakskrets.

Opptakskriterier gitt av Bergen Kommune følges innenfor barnehagens vedtatte opptakskrets.

Søkerlisten deles i to, for barn over og under 3 år. Dette for å sikre bl.a. adoptivbarn/ tilflyttede barn barnehageplass. Dette gjøres sentralt.

 

Søke barnehageplass